◄◄◄ обратно    BORDER VETERINARY POINTS ГРАНИЧНИ ВЕТЕРИНАРНИ ПУНКТОВЕ

  

Законодателство Legislation

           Решение-2009-821-BG Консол.

                           Dec.2009-821-EN - Consol.

   

     Трети страни – ISO код /Third Country  (in order of ISO- Code/

    Страни членки на ЕС; EU Member states

 AT           BE    CY                CZ     DE                 DK    EE          EL  ES          FI             FR            HU    IE 
Австрия Белгия Кипър Чехия Германия Дания Естония Гърция Испания Финландия Франция Унгария Ирландия
Österreich Belgique Kypros Ceská Republika Deutschland Danmark Eesti Ellás España Finland/Suomi France Magyarország Ireland
 IT                LT                   LU     LV            MT               NL        PL            PT       RO        SE              SI             SK      UK           
Италия Литва Люксембург Латвия Малта Холандия Полша Португалия Румъния Швеция Словения Словакия Англия
Italia Lietuva Luxembourg Latvija Malta Nederland Polska Portugal România Sverige Slovenija Slovensko United Kingdom

 

Страни от ЕИП и със специални споразумения. EEA countries and with specials agreements.

 IS  NO  CH  FO  SM  NZ  AU  USA  CA  RU
Исландия Норвегия Швейцария  Фарьорски острови Сан Марино НоваЗеландия Австралия САЩ Канада Русия
Ísland Norge Suisse/Schweiz/Svizzera Føroyar (Faroe islands) San Marino

New Zealand

Australia

USA Canada Russia

 

 

Border Control Directorate /BC / is Directorate in the Central Office / Head Office / at the Bulgarian Agency of Food Safety / BAFS /. There are eight approved by the European Commission border inspections posts /BIP/ given in the table below and more: Vrashka Chuca, Strazimirovtsi, Logodaj, Lesovo, Malko Tarnovo, Oltomantsi as entry points.

Дирекция Граничен Контрол /ГК /е Дирекция в Централно управление /ЦУ/ на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ към Министерството на Земеделието и Храните. На нейно методично подчинение са осемте одобрени от Европейската Комисия Гранични Ветеринарни пунктове дадени по-долу в таблицата и още:Връшка Чука, Стразимировци, Логодаж, Лесово , Малко Търново,Олтоманци  като входни туристическо-пътнически пунктове.

entry points входни точки

Директор: д-р Дако Даков                                                                                                                                                                                                                                                            Телефони за връзка и сигнали -тел. /02/9159865, 9189566, 9159872, 9159874, 9159876.

Director: d-r Dako Dakov.                                                                                                                                                                                                                                                                     Contact phones and alerts: 00359 /02/9159865, 9189566, 9159872, 9159874, 9159876.

 

  Гранични инспекционни пунктове

Border inspection posts

1

2

3

4

                  5

Bregovo                           /Брегово/

BG BRE 3

R

 

HC(2), NHC

 

F

Burgas                            /Бургас /

BG BOJ 1

P

 

HC(2), NHC

 

F

Gjueshevo                        /Гюешево /

BG GJE 3

R

 

HC(2), NHC

 

F

Kalotina                          /Калотина/

BG KAL 3

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

F

Kapitan Andreevo           /Кап.Андреево/

BG KAN 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

F

Sofia                               /София/

BG SOF 4

A

 

HC(2), NHC(2)

E, O

F

Varna                             /Варна/

BG VAR 1

P

 

HC(2), NHC

 

F

Zlatarevo                        /Златарево/      

BG ZLA 3

R

 

HC(2), NHC

 

F

Забележка:(BG)

Note:(EN)

1.Наименование 1.Name
2.Код на пункта/по Трейсис.(съгл реш.2009-821-ЕС) 2.Code of posts / by TRACES /  According to Dec.2009-821-EC. 
3.Вид на пункта:                                                 
A–Аерогара
P –Пристанище
R–Шосеен път  
3.Type
A–Airport
P –Port
R–Road
4. Център за инспекции 4. Inspection centre
5.Вид на продукта:                                          
HC – всички продукти за консумация от човека  
(2) – само опаковани продукти                  
5.Products
HC All products for human consumption
(2)– Packed products only
NHC – други продукти /за не човешка консумация/ NHC Other products (not for human consumption)
U – чифтокопитни U – Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds
E – еднокопитни E – Registered equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC
O – други O– Other animals
F –фуражи за животни-(по Регл.669-2009 и 258-2010) F– Feed for animals ( As Regul. 669-2009 and 258-2010 )

 

 

   FORM_1 , FORM_2, FORM_3

         Формуляри: FORM_1 , FORM_2, FORM_3