HOME

FEED ( EN )

 Фуражи (BG )

Regul.882-2004-EC-(EN )/consolidated/ Регламент- 882-2004-ЕС-(BG)консол.
Regul.183-2005-EC- (EN) Регламент- 183-2005-EC-(BG)
Dir.95-69-EC_ (EN) /consolidated/ Директива- 95-69-ЕС-(BG)
Dir.98-51-EC_(EN) Директива- 98-51-ЕС-(BG)
Dir.1999-20-EC_(EN) Директива- 1999-20-ЕС(BG)
Dir.2002-32-EC (EN) /consolidated/ Директива- 2002-32-EC (BG)консол.
Regul.178-2002-(EC) Регламент -178-2002-EC_(BG)
Dir.95-53_EC_(EN) Директива-95-53_EC-(BG)
Dir.98-68-EC-(EN) Директива-98-68_EC-(BG)
Dec.2006-504-EC-(EN) Решение - 2006-504-ЕС-(BG)
Regul.1234-2007-EC_Consol. Регламент - 1234-2007-EC(BG)консол.
Dir.2008-38-EC - Consol.(Regul.5-2014-EC) Директива-2008-38-ЕС-(BG)консол. (Рег.-5-2014-ЕС)
RegАсul.376-2008-EC Регламент - 376-2008-EC
Regul.514-2008-EC Регламент - 514-2008-EC
Regul.152-2009-EC Регламент-152-2009-EC
Regul.767-2009-EC Регламент-767-2009-EC
Regul.669-2009-EC(EN) Regul.433-2011-EC,Regul.294-2012-EC Регламент-669-2009-EC ; Regul.669-2009-EC  Регламент-433-2011-EC,Regul.294-2012-EC
Regul.37-2010-EC, Corrig. Регламент - 37-2010-EC,  Поправка
Regul.212-2010-EC(EN) - (amend. Regul.669-2009) Регламент -212-2010-ЕС (BG)(изменя Регл.669-2009)Corrig.Reg.212-2010
Regul.1831-2003-EC- (EN)/consolidated/ Регламент-1831-2003-ЕС-(BG)(консол.)
Regul.258-2010-EC Регламент - 258-2010-ЕС
Regul.454-2010-ЕС Регламент-454-2010-ЕС
Regul.242-2010C Регламент-242-2010-EC
Regul.878-2010-ЕС Регламент-878-2010-ЕС
Regul.879-2010-ЕС Регламент-879-2010-ЕС
Regul.883-2010-ЕС Регламент-883-2010-ЕС
Regul.884-2010-ЕС Регламент-884-2010-ЕС
Regul.885-2010-ЕС Регламент-885-2010-ЕС
Regul.890-2010-EC Регламент-890-2010-ЕС
Regul.891-2010-EC Регламент-891-2010-ЕС
Regul.892-2010-EC Регламент-892-2010-ЕС
Regul.893-2010-EC Регламент-893-2010-ЕС
Regul.939-2010-EC Регламент-939-2010-EC
Dir.     2010-69-EC Директива 2010-69-ЕС
Regul.998-2010-EC Регламент-998-2010-EC
Regul.999-2010-EC Регламент-999-2010-EC Corrig.Regul.999-2010-EC
Regul.1099-2010-EC Регламент-1099-2010-EC
Regul.1117-2010-EC Регламент-1117-2010-EC
Regul.1118-2010-EC Регламент-1118-2010-EC
Regul.1119-2010-EC Регламент-1119-2010-EC
Regul.1120-2010-EC Регламент-1120-2010-EC
Regul.168-2011 -EC Регламент-168-2011 -EC
Regul.169-2011 -EC Регламент-169-2011 -EC
Regul.170-2011 -EC Регламент-170-2011 -EC
Regul.171-2011 -EC Регламент-171-2011 -EC
Regul.184-2011-EC Регламент-184-2011-EC
Regul.187-2011-EC Регламент-187-2011-EC
Regul.297-2011-EC Repeal by Regul.961-2011-EC Регламент-297-2011-EC Отменен с Регл.961-2011-ЕС
Regul.335-2011-EC Регламент-335-2011-Ec
Regul.336-2011-EC Регламент-336-2011-EC
Regul.337-2011-EC Регламент-337-2011-EC
Regul.371-2011-EC Регламент-371-2011-EC
Regul.373-2011-EC Регламент-373-2011-EC
Regul.388-2011-EC Регламент-388-2011-EC
Regul.389-2011-EC Регламент-389-2011-EC
Regul.433-2011-EC Corrig.Reg.669-2009 Регламент-433-2011-EC Поправка на Регл.669-2009
Regul.574-2011-EC Регламент-574-2011-EC
Regul.575-2011-EC Регламент-575-2011-EC
Regul.619-2011-EC Регламент 619-2011-ЕС
Dec.   2011-366 -EC Решение   2011-366-ЕС
Regul.-961-2011-EC- Repeal Regul.297-2011-EC Регламент-961-2011-EC- отменя Регл.297-2011
Regul.1068-2011-EC Регламент-1068-2011-EC
Regul.1084-2011-EC Регламент-1084-2011-EC
Regul.1086-2011-EC Регламент-1086-2011-EC
Regul.1088-2011-EC Регламент-1088-2011-EC
Regul.294-2012-EC Регламент-294-2012-EC
Regul.514-2012-EC Регламент-514-2012-EC
Regul.68-2013-EC Регламент-   68-2013-ЕС        относно каталога на фур. суровини
Regul.91-2013-EC amend.Reg.)No 669/2009 and No 1152/2009 Регламент-91-2013-ЕС измен.на регл. (ЕО) № 669/2009 и (ЕО) № 1152/2009
Regul.96-2013-EC Регламент-96-2013-EC
Regul.107-2013-EC Регламент-107-2013-ЕС
Regul.5-2014-EC (amend.Dir.2008-38) Регламент-5-2014-ЕС (поправка на Дир.2008-38)
Regul.884-2014-EC Repeal Reg.1152-2009 Регламент- 884-2014-EC отменя Регл. 1152-2009
   

GMO(Genetically modified organism) ГМО (Генно модифицирани организми)
Regul.258-97-EC Regul.258-97-EC
Dir.2001-18-EC Dir.2001-18-EC
Regul.1829-2003-EC Regul.1829-2003-EC
Regul.1830-2003-EC Regul.1830-2003-EC
Regul.1946-2003-ЕС Regul.1946-2003-ЕС
Dec.2005-317-EC Dec.2005-317-EC
Dec.2008-289 -EC Dec.2008-289 -EC
Dec.2010-136-EC_EN Dec.2010-136-EC_BG
Dec.2010-139-EC_EN Dec.2010-139-EC_BG
Dec.2010-140-EC_EN Dec.2010-140-EC_BG
Dec.2010-141-EC_EN Dec.2010-141-EC_BG

                                                                                             

Link to Register of GMO authorized for import into EU ►    EN   Връзка към Регистъра на ГМО разрешени за внос в ЕС ►   BG 

CERTIFICATES

СЕРТИФИКАТИ

Certificate  import, Dir. 95-53-EC,Art.9 Сертификат  за внос, Дир. 95-53-ЕС,чл.9
Certificate      Notes (EN) Сертификат  Бележки (BG)
CED (Common entry document) ОВД (Общ входен документ)
CED- Notes for guidance for the CED OVD-указания за папълване на ОВД

 

Българско законодетелство

Bulgarian Law

Закон заветеринарномедицинскатадейност. Обн., ДВ, бр. 87 от 1.11.2005 г., в сила от 1.05.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 31 от 14.04.2006 г., в сила от 14.04.2006 г., изм., бр. 55 от 7.07.2006 г., изм. и доп., бр. 88 от 31.10.2006 г., в сила от 31.10.2006 г., бр. 51 от 26.06.2007 г., в сила от 26.06.2007 г., бр. 84 от 19.10.2007 г., бр. 13 от 8.02.2008 г., в сила от 31.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 100 от 21.11.2008 г., бр. 27 от
10.04.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр.
95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.12.2009 г., доп., бр. 102 от 22.12.2009 г., изм. и доп., бр. 25 от 30.03.2010 г., изм.,
бр. 41 от 1.06.2010 г., в сила от 1.06.2010 г., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп., бр. 92 от
22.11.2011 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., изм., бр. 97
от 7.12.2012 г., изм. и доп., бр. 7 от 25.01.2013 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп.,
бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., изм. и доп., бр.
83 от 24.09.2013 г.
Закон за фуражите.Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 54 от 13.06.2008 г., бр. 100 от 21.11.2008 г., бр. 41 от 1.06.2010 г., в сила от 1.06.2010 г., бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила от 9.11.2010 г., бр. 8 от
25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., доп., бр. 83 от 30.10.2012 г., изм. и доп., бр. 97 от 7.12.2012 г., доп., бр. 7
от 25.01.2013 г.
Закон за храните.Обн., ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп., бр. 102 от 21.11.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 87 от 1.11.2005 г., в сила от 1.05.2006 г., изм., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от
10.06.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм.
и доп., бр. 31 от 14.04.2006 г., в сила от 14.04.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*), изм., бр.
51 от 23.06.2006 г., изм. и доп., бр. 55 от 7.07.2006 г., (*) изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., изм.
и доп., бр. 96 от 28.11.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм. и
доп., бр. 51 от 26.06.2007 г., в сила от 26.06.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр.
36 от 4.04.2008 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., доп., бр. 23 от 27.03.2009 г., в сила от 30.03.2009 г., бр. 41 от 2.06.2009
г., в сила от 2.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от
16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп., бр. 23 от 23.03.2010 г., бр. 25 от 30.03.2010 г.,
изм. и доп., бр. 59 от 31.07.2010 г., доп., бр. 80 от 12.10.2010 г., изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011
г., изм. и доп., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., доп., бр. 77 от 9.10.2012 г., в
сила от 9.10.2012 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г.
Закон за генетично модифицираните организми.Обн., ДВ, бр. 27 от 29.03.2005 г., в сила от 1.06.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., бр. 54 от 13.06.2008 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 25 от 30.03.2010 г., изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.,
бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г.
.
 

 

Наредби

Наредба № 47 -За изискванията към граничните инспекционни ветеринарни пунктове и условията и реда за провеждане на граничен инспекционен ветеринарен контрол.
Наредба № 109 -НАРЕДБА № 109 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ОФИЦИАЛНИЯ  КОНТРОЛ ВЪРХУ ФУРАЖИТЕ.
Наредба № 4 -НАРЕДБА за обръщение на фуражните суровини
Наредба № 10 -Наредба от 3 април 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите.
Наредба № 44 -НАРЕДБА за търговия с комбинирани фуражи.
Наредба № 10 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА ФУРАЖИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
Наредба № 44 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ ПРИ КОНТРОЛ НА ФУРАЖИТЕ.
Наредба № 91 ОТ 4 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ХИГИЕНА НА ФУРАЖИТЕ.
НАРЕДБА за отменяне на Наредба № 101 от 2006 г. за фуражните добавки (ДВ, бр. 80 от 2006 г.)
Обн., ДВ, бр. 83 от 22.10.2010 г. Параграф единствен. Наредба № 101 от 2006 г. за фуражните добавки (ДВ, бр. 80 от 2006 г.) се отменя.
Процедура за вземане на проби от фуражи на ГИП, съгласно Регламент 152-2009-ЕС
Процедура за вземане на проби за целите на официалния контрол по отношение на генно модифициран материал, за който е в ход процедура за даване на разрешение или за който разрешението е изтекло.
Проби от фураж
 

Регистри:

РЕГИСТЪР НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОПЕРАТОРИ ПО ЧЛ. 9 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 183/2005 ЗА ХИГИЕНА НА ФУРАЖИТЕ.
List of Registered Operators under Art. 9 of Regulation (EO) № 183/2005 on feed hygiene.
РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТОРИ ПО ЧЛ. 10 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 183/2005 ЗА ХИГИЕНА НА ФУРАЖИТЕ.
Register of Approved Operators under Art. 10 of Regulation (EO) № 183/2005 on feed hygiene.
РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ВНОС НА ФУРАЖИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ.
Register of Approved Agents for import of feed from Third Countries.
Регистър на операторите, транспортиращи фуражи по чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите и чл. 17е, ал. 1 от Закона за фуражите, актуализиран към 20.12.2013г.                                                                   
List of Registered Agents for import of feed from Third Countries.
Списък на земеделски производители, регистрирани съгласно условията на Наредба № 3 от 29.01.1999 г., подали Декларация като производители на първични фуражи данните са подадени от ОД "Земеделие" към 30.09.2013 г.
Регистър за фуражните добавки  Link
РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И/ИЛИ ТЪРГОВИЯ С МЕДИКАМЕНТОЗНИ ФУРАЖИ И/ИЛИ С МЕЖДИННИ ПРОДУКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ ПО ЧЛ. 55в, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ
 
 

 

  телефони за контакт с ОДБХ  contact details

 

  Гранични инспекционни пунктове

Border inspection posts

1

2

3

4

                  5

Bregovo                           /Брегово/

BG BRE 3

R

 

HC(2), NHC

 

F

Burgas                            /Бургас /

BG BOJ 1

P

 

HC(2), NHC

 

F

Gjushevo                        /Гюешево /

BG GJE 3

R

 

HC(2), NHC

 

F

Kalotina                          /Калотина/

BG KAL 3

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

F

Kapitan Andreevo           /Кап.Андреево/

BG KAN 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

F

Sofia                               /София/

BG SOF 4

A

 

HC(2), NHC(2)

E, O

F

Varna                             /Варна/

BG VAR 1

P

 

HC(2), NHC

 

F

Zlatarevo                        /Златарево/      

BG ZLA 3

R

 

HC(2), NHC

 

F

Забележка:(BG)

Note:(EN)

1.Наименование 1.Name
2.Код на пункта/по Трейсис.(съгл реш.2009-881-ЕС) 2.Code of points / by TRACES /  According to Dec.2009-881-EC. 
3.Вид на пункта:                                                 
A–Аерогара
P –Пристанище
R–Шосеен път  
3.Type
A–Airport
P –Port
R–Road
4. Център за инспекции 4. Inspection centre
5.Вид на продукта:                                          
HC – всички продукти за консумация от човека  
(2) – само опаковани продукти                  
5.Products
HC– All products for human consumption
(2)– Packed products only
NHC – други продукти /не за човешка консумация/ NHC – Other products (not for human consumption)
U – чифтокопитни U – Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds
E – еднокопитни E – Registered equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC
O – други O– Other animals
F –фуражи за животни-(по Регл.669-2009 и 258-2010) F– Feed for animals ( As Regul. 669-2009 and 258-2010 )